Nhân sự

Nhân sự Phòng Đào tạo thường xuyên

  TS. Bùi Văn Hùng
Trưởng Phòng
Email: hungbv@dlu.edu.vn
Phone: 0913181717
Hoàng Hoa Cương
Phó Trưởng Phòng
Email: cuonghh@dlu.edu.vn
Phone: 0902398700
Hoàng Minh Tiến
Phó Trưởng Phòng
Email: tienhm@dlu.edu.vn
Phone: 0914277171
Trần Thị Thảo
Chuyên viên
Email: thaott@dlu.edu.vn
Phone: 0973535998
Phan Bá An
Chuyên viên
Email: anpb@dlu.edu.vn
Phone: 0933851918
Đinh Ngọc Thanh Quỳnh
Chuyên viên
Email: quynhdnt@dlu.edu.vn
Phone: 0986686676
Lê Thị Dịu
Chuyên viên
Email: diult@dlu.edu.vn
Phone:
01652641151

Các tin khác